Υπηρεσία Outsource DPO (Outsource Data Protection Officer – Εξωτερικός συνεργάτης στον ρόλο  του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων)

Ψάχνετε DPO (Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) αλλά σας προβληματίζει το κόστος και η τεχνική του κατάρτιση;

Επιλέξετε την υπηρεσία μας Outsource DPO.

O νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 679/2016) σας παρέχει την δυνατότητα να καλύψετε το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό (outsource DPO) πάροχο υπηρεσιών, εξοικονομώντας έτσι πόρους που θα διαθέτατε στην πρόσληψη υπαλλήλου πλήρης απασχόλησης.

Η επιλογή της υπηρεσίας μας Outsource DPO σημαίνει ότι μπορείτε να βασιστείτε στην τεχνογνωσία και την εμπειρία  πιστοποιημένων συνεργατών της 4mat LTD.

Εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλους τους απαιτούμενους τομείς του GDPR  που καλείται να καλύψει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) :

 • Βusiness – (λήψη και παρακολούθηση απαιτούμενων οργανωτικών μέτρων)
 • Technical – IT Security (λήψη και παρακολούθηση απαιτούμενων τεχνικών μέτρων)
 • Legal  – (συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις του GDPR)

Οι υπηρεσίες Outsource DPO περιλαμβάνουν :

 • Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις του GDPR
 • Παροχή συμβουλών προς τον οργανισμό σχετικά με την συμμόρφωσή του με το GDPR
 • Συντονισμό   της ομάδας GDPR  (GDPR Team) του οργανισμού
 • Αξιολόγηση και επικαιροποίηση της μελέτης συμμόρφωσης
 • Παρακολούθηση των αποκλίσεων με το GDPR
 • Ενημέρωση της Διοίκησης για τον βαθμό συμμόρφωσης.
 • Προτάσεις για την λήψη διορθωτικών μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών) για την μείωση του κινδύνου.
 • Καταγραφή των συμβάντων παραβίασης και αναφοράς τους προς της Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (και προς τα υποκείμενα , εφ’ όσον απαιτηθεί).
 • Συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου αυτό απαιτείται

Η υπηρεσία Outsource DPO περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τόσο στον χώρο του οργανισμού (on-site) όσο και remotely (απομακρυσμένα) μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Επειδή συνήθως οι οργανισμοί έχουν την ανάγκη περισσότερων πόρων στα αρχικά στάδια της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (GDPR Compliance) , μια ευέλικτη προσέγγιση μπορεί να υιοθετηθεί που να συνδυάζει περισσότερες ανθρωποώρες στον χώρο του οργανισμού (on-site) στην αρχή και στην συνέχεια απομακρυσμένη υποστήριξη (remotely support).