Υπηρεσίες GDPR – DPO είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης και μετάβασης της επιχείρησης ή οργανισμού σε καθεστώς συμμόρφωσης με τον GDPR. Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR είναι απαραίτητη και είναι ένα απαιτητικό έργο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους.

 • GDPR Consulting / Compliance (Συμμόρφωση του οργανισμού με το GDPR 2016/679, Data Protection Impact Assessments)
 • Designing and Implementing Effective Privacy and Security Plans
 • DPO (Data Protection Officer) services
 • GDPR Auditing services

H μεθοδολογία και η προσέγγιση που ακολουθούμε κατά την συμμόρφωση (GDPR Compliance) του οργανισμού  περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια (βήματα)  :

 1. Ευαισθητοποίηση και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης (εξασφαλίζοντας και τον σχετικό προϋπολογισμό)  για την συμμόρφωση του οργανισμού (GDPR Compliance)
 2. Ενημέρωση του σύνολου του προσωπικού για τον νέο κανονισμό (GDPR Awareness )
 3. Σύσταση Ομάδας Εργασίας (GDPR Team)
 4. Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), εφόσον απαιτείται
 5. Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων (Data Flow Mapping)
 6. Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων (Risk Assessment, Gap Analysis)
 7. Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Data Protection Impact Assessment), εφόσον απαιτείται
 8. Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών (Security Policy, Process Re-Engineering)
 9. Αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων πληροφορικής (Firewalls/AVs, CRMs/Work Flow Applications, Encryption, Cloud…)
 10. Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης εποπτικής Αρχής και ανακοίνωσης στα υποκείμενα των δεδομένων (Notification Procedures)
 11. Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών (GDPR Audit)
 12. Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων (Monitoring, Review)
 13. Εκπαίδευση προσωπικού 

Η 4mat LTD διαθέτει :

 • Πιστοποιημένο DPO (Data Protection Officer)
 • Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο, εξειδικευμένο στον Κανονισμό
 • Σύμβουλο για την ανάπτυξη του συστήματος και των πολιτικών
 • Σύμβουλος Πληροφορικής εξειδικευμένος στο IT Security ο οποίος θα εμπλακεί εφόσον απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη.
 • Σύμβαση με την OneTrust για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των έργων.

Μέλη των :

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

International Association of Privacy Professionals

International Association of Privacy Professionals

Συνοπτική Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR 2016/679